Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Zmiany prawne i komunikaty

Czytaj wszystkie
Zmiany prawne
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 24 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad

  Komentarz do zmian dotyczących organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad

  Minister Edukacji Narodowej podpisała w dniu 24 września 2014 r. zmianę rozporządzenia w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2014 r. poz. 1290) – weszło w życie 26 września 2014 r. Zmieniono dotychczasowe rozporządzenie MENiS z dnia 29 stycznia 2002 r. o tym samym tytule (Dz. U. Nr 13, poz. 125 ze zmianami w 2009 r. Nr 126, poz. 1041) poprzez nadanie nowego brzmienia § 7 i § 9 ust. 1, 2 i 4, § 10 ust. 2.

  1. Uwaga – szczególnie dla dyrektorów gimnazjów:
  Obecnie olimpiady z każdego przedmiotu ogólnokształcącego lub każdej dziedziny wiedzy, do których zaliczamy:
  1) olimpiady interdyscyplinarne obejmujące elementy treści podstaw programowych różnych przedmiotów,
  2) olimpiady przedmiotowe obejmujące i poszerzające treści podstawy programowej jednego przedmiotu przewidzianego w ramowym planie nauczania,
  3) olimpiady z przedmiotów dodatkowych obejmujące wiedzę z przedmiotów, które mogą być nauczane jako przedmioty dodatkowe,
  4) olimpiady tematyczne związane z wybranym przedmiotem lub wybraną dziedziną wiedzy,

  mogą być organizowane nie tylko dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (liceów ogólnokształcących i techników), ale także dla uczniów gimnazjów.

  Nadal w olimpiadzie organizowanej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, za zgodą komitetów okręgowych, mogą uczestniczyć również:
  1) uczniowie szkół podstawowych lub gimnazjów będący laureatami konkursów, którzy otrzymali rekomendację komisji konkursowych,
  2) uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i zasadniczych szkół zawodowych, którzy realizują indywidualny program lub tok nauki, którzy otrzymali rekomendację szkoły.

  2. Zmiany w organizacji olimpiad:
  Olimpiady mogą być obecnie organizowane przez:
  1) szkoły wyższe,
  2) uwaga nowość - jednostki naukowe,
  3) inne podmioty prowadzące statutową działalność oświatową lub naukową.

  W organizacji olimpiad mogą uczestniczyć kuratorzy oświaty.

  W skład powołanego przez organizatora komitetu głównego olimpiady wchodzą obecnie:
  1) nauczyciele akademiccy,
  2) nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych (liceów ogólnokształcących i techników),
  3) uwaga nowość - nauczyciele gimnazjów,
  4) specjaliści z zakresu dziedzin nauk objętych programem olimpiady.

  3. Zmiany w regulaminach olimpiad – od roku szkolnego 2015/2016 regulamin olimpiady ma zawierać w szczególności:
  1) tryb powoływania komitetów okręgowych oraz tryb pracy komitetu głównego i komitetów okręgowych,
  2) tryb przeprowadzania zawodów poszczególnych stopni, w tym powoływania komisji przeprowadzających zawody, szczegółowy tryb opracowywania zadań, oceny prac oraz ustalania i ogłaszania wyników zawodów (przy założeniu, że zawody trzeciego stopnia powinny odbyć się do dnia 30 kwietnia),
  3) uwaga nowość - zakres wiedzy i umiejętności wymaganych na poszczególnych stopniach zawodów oraz wykaz literatury obowiązującej uczestników na poszczególnych stopniach zawodów,
  4) kryteria kwalifikowania uczestników do zawodów kolejnych stopni,
  5) uwaga nowość - tryb odwoływania się przez uczestników od oceny prac na poszczególnych stopniach zawodów,
  6) uwaga nowość - warunki organizacji zawodów poszczególnych stopni, z uwzględnieniem potrzeb i możliwości uczniów niepełnosprawnych,
  7) warunki uzyskiwania wyróżnień oraz tytułów laureata lub finalisty olimpiady,
  8) warunki kwalifikowania laureatów do udziału w olimpiadzie międzynarodowej,
  9) rodzaj dokumentacji z zawodów pierwszego, drugiego i (uwaga nowość) trzeciego stopnia.

  Regulamin olimpiady może także zawierać warunki udziału w olimpiadzie uczniów zamieszkałych poza granicami Polski.

  4. Uwaga – szczególnie dla dyrektorów zasadniczych szkół zawodowych:
  Dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych mogą być organizowane turnieje:
  1) trójstopniowe zawody o zasięgu ogólnopolskim,
  2) obejmują problematykę związaną z przygotowaniem do podjęcia pracy zawodowej.

  Do organizacji turniejów stosuje się odpowiednio dotyczące organizacji olimpiad.

  5. Uwaga – dla dyrektorów wszystkich typów szkół:
  Dyrektor szkoły informuje uczniów o organizacji, terminach przeprowadzania i warunkach udziału w konkursach, olimpiadach i turniejach:
  1) w przypadku gdy w szkole, do której uczeń uczęszcza, nie organizuje się konkursu, olimpiady lub turnieju, uczeń może do nich przystąpić w szkole wskazanej przez dyrektora szkoły,
  2) uczniowie przystępują do zawodów dobrowolnie,
  3) organizatorzy konkursów, olimpiad i turniejów pokrywają koszty podróży, wyżywienia i noclegu uczestników oraz, w miarę możliwości, ich opiekunów.
   

  Obowiązujący 30 września 2014
Czytaj wszystkie
Nadchodzące terminy
 • 28 listopada 2014
  Sporządzenie i przesłanie do OKE listy uczniów przystępujących do sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego
 • 3 grudnia 2014
  Uzgodnienie z organem prowadzącym planu finansowego szkoły na następny rok budżetowy. Termin ustala organ prowadzący
 • 4 grudnia 2014
  Zaplanowanie realizacji niewykorzystanych środków budżetowych. Termin ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem prowadzącym
 • 5 grudnia 2014
  Określenie terminu wystawienia ocen klasyfikacyjnych i terminu zebrania plenarnego rady pedagogicznej. Termin ustala dyrektor szkoły
 • 8 grudnia 2014
  Rozpoczęcie procedury archiwizowania akt szkoły i przedszkola (zakończenie i przekazanie do archiwum – kwiecień 2014). Termin ustala dyrektor szkoły i przedszkola
Czytaj wszystkie
Komunikaty MEN
Czytaj wszystkie
Kmunikaty KOIndwidualne wsparcie dla dyrektorów placówek oświatowych

Czytaj wszystkie
Porady prawne
Czytaj wszystkie
Dokumentacja na życzenie

Systematycznie uzupełnieniamy dokumentację zawartą w portalu, uwzględniając potrzeby i sugestie użytkowników. W ostatnim czasie przygotowaliśmy

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
 • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
 • Porady i opinie ekspertów.
 • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
 • Bieżące informacje prasowe


Copyright 2013 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com