Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Zmiany prawne i komunikaty

Czytaj wszystkie
Zmiany prawne
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

  Komentarz do zmian dotyczących klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.


  Minister Edukacji Narodowej w dniu 8 sierpnia 2014 r. podpisała pierwszą zmianę rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 7). Zmieniony przepis skierowano do opublikowania w Dzienniku Ustaw.


  Zmiany wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia i dotyczą zmian w:
  1) tabeli o nazwie Struktura klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego,
  2) tabeli o nazwie Klasyfikacja właściwa.


  UWAGA:


  Obowiązki dla dyrektora szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – ustalenie zmian w planowanych w przyszłych latach profilach kształcenia zawodowego, a mianowicie:


  1. Na rok szkolny 2015/2016 w szkołach policealnych nie prowadzi się rekrutacji kandydatów do klasy pierwszej (na semestr pierwszy), w której realizuje się kształcenie w zawodzie technik pojazdów samochodowych. Kształcenie w szkołach policealnych w tym zawodzie prowadzi się do zakończenia cyklu kształcenia.
  2. Na rok szkolny 2016/2017 w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe nie prowadzi się rekrutacji kandydatów do klasy pierwszej (na semestr pierwszy), w której realizuje się kształcenie w zawodach asystentka stomatologiczna i opiekunka dziecięca. Kształcenie w tych zawodach prowadzi się do zakończenia cyklu kształcenia.
  3. Na rok szkolny 2018/2019 w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe nie prowadzi się rekrutacji kandydatów do klasy pierwszej (na semestr pierwszy), w której realizuje się kształcenie w zawodzie technik farmaceutyczny. Kształcenie w tych zawodach prowadzi się do zakończenia cyklu kształcenia.


  UWAGA:


  1. Z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego usunięto zawody:
  1) Dietetyk o symbolu cyfrowym 322001 (i jednocześnie usunięto grupę średnią zawodów Dietetycy i żywieniowcy),
  2) Ratownik medyczny o symbolu cyfrowym 325601.


  2. Do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego dodano zawody:
  1) Technik chłodnictwa i klimatyzacji o symbolu cyfrowym 311929,
  2) Technik urządzeń dźwigowych o symbolu cyfrowym 311940,
  3) Mechanik motocyklowy o symbolu cyfrowym 723107.


  3. W klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego zmieniono zapisy dotyczące zawodów:
  1) Technik pojazdów samochodowych o symbolu cyfrowym 311513 (kształcenie będzie się odbywało jedynie w technikach, usunięto ze szkół policealnych),
  2) Technik transportu drogowego o symbolu cyfrowym 311927 (umożliwiono także kształcenie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych prowadzonych wyłącznie w formie stacjonarnej),
  3) Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej o symbolu cyfrowym 311930 (umożliwiono także kształcenie w szkołach policealnych),
  4) Technik optyk o symbolu cyfrowym 325302 (umożliwiono także kształcenie w szkołach policealnych),
  5) Technik realizacji dźwięku o symbolu cyfrowym 352120 (umożliwiono kształcenie wyłącznie dla niewidomych i słabowidzących bez dotychczasowych dodatkowych wymagań),
  6) Technik realizacji nagrań i nagłośnień o symbolu cyfrowym 352122 (zniesiono wymóg podbudowy szkoły muzycznej).


  UWAGA:
  Zwiększyła się liczba zawodów szkolnictwa zawodowego z 200 do 201.

  Obowiązujący 8 sierpnia 2014
Czytaj wszystkie
Nadchodzące terminy
 • 1 września 2014
  Początek roku szkolnego
 • 1 września 2014
  Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 • 1 września 2014
  Upływa termin zgłoszenia szkoły, w której po raz pierwszy ma być przeprowadzony sprawdzian lub egzamin gimnazjalny
 • 2 września 2014
  Przydzielenie nauczycielom stażystom i nauczycielom kontraktowym odbywającym staże opiekunów stażu. Termin ustala dyrektor szkoły i przedszkola
 • 2 września 2014
  Zapoznanie z informacją dyrektora OKE dotyczącą sposobu dostosowania warunków i formy przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, wykazu olimpiad i turniejów zwalniających z etapu pisemnego. Złożenie wniosku o upoważnienie do przeprowadzenia etapu praktycznego egzaminu w następnym roku szkolnym
Czytaj wszystkie
Komunikaty MEN
Czytaj wszystkie
Kmunikaty KOIndwidualne wsparcie dla dyrektorów placówek oświatowych

Czytaj wszystkie
Porady prawne
Czytaj wszystkie
Dokumentacja na życzenie

Systematycznie uzupełnieniamy dokumentację zawartą w portalu, uwzględniając potrzeby i sugestie użytkowników. W ostatnim czasie przygotowaliśmy

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
 • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
 • Porady i opinie ekspertów.
 • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
 • Bieżące informacje prasowe


Copyright 2013 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com