Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

NIEZBĘDNIK PRAWNY

POLECAMY

EIPD nowa jakość doradztwa zawodowego – program do aktywizacji zawodowej osób do 25 roku życia. Zapraszamy na bezpłatną konferencję dotycząca działania programu – 22 czerwca Wrocław.

Więcej

Zmiany prawne i komunikaty

Czytaj wszystkie
Zmiany prawne
 • Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

  Komentarz dotyczący zmian w systemie sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych


  W artykule 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw zostały zamieszczone wszystkie zmiany dotyczące organizacji systemu sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych, które wchodzą w życie w różnych terminach, zaczynając od 31 marca 2015 r. Ustawę opublikowano 16 marca 2015 r. w Dz. U. poz. 357.

  Oto najważniejsze ustalenia:

  1. Określono nowe definicje egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego oraz maturalnego, przez (art. 3 pkt 21-21c):
  1) egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie należy rozumieć egzamin umożliwiający uzyskanie świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji, a w przypadku uzyskania świadectw potwierdzających wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie oraz posiadania wykształcenia zasadniczego zawodowego, lub wykształcenia średniego – również dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
  2) sprawdzian należy rozumieć egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, a w szkole artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej – w klasie, której zakres nauczania odpowiada klasie VI szkoły podstawowej, sprawdzający wiadomości i umiejętności ucznia lub słuchacza określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla II etapu edukacyjnego,
  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 17 czerwca 2015
Czytaj wszystkie
Nadchodzące terminy
 • 6 lipca 2015
  Udział w komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Termin ustala organ prowadzący
 • 7 lipca 2015
  Udział w komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. Termin ustala organ nadzoru pedagogicznego
 • 25 sierpnia 2015
  Przeprowadzenie egzaminów poprawkowych - zgodnie z wewnętrznym terminarzem. Termin ustala dyrektor szkoły
 • 27 sierpnia 2015
  Zwołanie posiedzenia rady pedagogicznej w celu zatwierdzenia planów pracy szkoły i przedszkola oraz ustalenia organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli. Termin ustala dyrektor szkoły i przedszkola
 • 27 sierpnia 2015
  Zwołanie posiedzenia rady pedagogicznej w celu zaopiniowania organizacji pracy szkoły i przedszkola oraz propozycji dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć. Termin ustala dyrektor szkoły i przedszkola
Czytaj wszystkie
Komunikaty MEN
Czytaj wszystkie
Kmunikaty KOIndwidualne wsparcie dla dyrektorów placówek oświatowych

Czytaj wszystkie
Porady prawne
Czytaj wszystkie
Dokumentacja na życzenie

Systematycznie uzupełnieniamy dokumentację zawartą w portalu, uwzględniając potrzeby i sugestie użytkowników. W ostatnim czasie przygotowaliśmy

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
 • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
 • Porady i opinie ekspertów.
 • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
 • Bieżące informacje prasowe


Copyright 2015 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com