Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

NIEZBĘDNIK PRAWNY

POLECAMY

EIPD nowa jakość doradztwa zawodowego – program do aktywizacji zawodowej osób do 25 roku życia. Zapraszamy na bezpłatną konferencję dotycząca działania programu – 22 czerwca Wrocław.

Więcej


Zmiany prawne i komunikaty

Czytaj wszystkie
Zmiany prawne
 • Komentarz do zmian w systemie prawa oświatowego od dnia 1 września 2015 r.

  Najważniejsze zmiany, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2015 r.:


  1. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 357) określa:

  1) konieczność dostosowania statutu do uregulowań ustawy, w tym wykonanie zapisu - Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego określa statut szkoły.
  Wszystkie zmiany dotyczące statutów szkół dla młodzieży oraz dla dorosłych w zakresie oceniania wchodzą w życie 1 września 2015 r.

  2) obowiązek podjęcie uchwały w sprawie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego przez radę pedagogiczną szkoły (przedszkola, placówki) - nowa kompetencja stanowiąca:
  Po uzyskaniu informacji o wynikach nadzoru pedagogicznego (przekazanej nie później niż do dnia 31 sierpnia danego roku) rada pedagogiczna w formie uchwały ustali sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.

  3) postępowanie w zakresie oceniania ściśle z uregulowaniami:
  a) nowego rozdziału 3a ustawy o systemie oświaty,
  b) nowego rozporządzenia MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 843) oraz
  c) statutu szkoły.

  4) postępowanie w zakresie organizacji sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie ściśle z uregulowaniami:
  a) nowego rozdziału 3b ustawy o systemie oświaty oraz
  b) nowych rozporządzeń MEN z dnia:
  - 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 959),
  - 27 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz. U. z 2015 r. poz. 673).

  czytaj dalej >>

  Obowiązujący 18 sierpnia 2015
Czytaj wszystkie
Nadchodzące terminy
 • 1 września 2015
  Początek roku szkolnego
 • 1 września 2015
  Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych
 • 1 września 2015
  Upływa termin opracowania informatorów w zakresie przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu maturalnego
 • 2 września 2015
  Przydzielenie nauczycielom stażystom i nauczycielom kontraktowym odbywającym staże opiekunów stażu. Termin ustala dyrektor przedszkola i szkoły
 • 2 września 2015
  Zapoznanie z informacją dyrektora OKE dotyczącą sposobu dostosowania warunków i formy przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, wykazu olimpiad i turniejów zwalniających z etapu pisemnego. Złożenie wniosku o upoważnienie do przeprowadzenia etapu praktycznego egzaminu w następnym roku szkolnym
Czytaj wszystkie
Komunikaty MEN
Czytaj wszystkie
Kmunikaty KOIndwidualne wsparcie dla dyrektorów placówek oświatowych

Czytaj wszystkie
Porady prawne
Czytaj wszystkie
Dokumentacja na życzenie

Systematycznie uzupełnieniamy dokumentację zawartą w portalu, uwzględniając potrzeby i sugestie użytkowników. W ostatnim czasie przygotowaliśmy

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
 • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
 • Porady i opinie ekspertów.
 • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
 • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2015 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT