Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Zmiany prawne i komunikaty

Czytaj wszystkie
Zmiany prawne
 • Projekt ustawy z dnia 21 marca 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o cudzoziemcach
  Komentarz do zmian dotyczących sytuacji ucznia klasy I szkoły podstawowej
  po zmianie wieku rozpoczynania obowiązku szkolnego.
   
  Sejm w dniu 21 marca 2014 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o cudzoziemcach - trafiła pod obrady Senatu, który uchwalił ustawę 10 kwietnia 2014 r. ze zmianami. Wniesienie zmian przez senat powoduje, że projekt ustawy wraca do sejmu.
  Sejm w ustawie o systemie oświaty proponował:
  1) dodać w art. 7 ust. 1e-1g,
  2) zmienić brzmienie art. 22a ust. 2-4 oraz dodać tu ust. 4a-4d,
  3) zmienić brzmienie art. 22a ust. 10 oraz dodać tu ust. 10a,
  4) dodać w art. 67 ust. 3-6.
  Sejm w ustawie o cudzoziemcach proponował zmienić brzmienie art. 474 w pkt 5 w ust. 6 pkt 1.
  Senat uchwalił zmiany w tekście sejmowym ustawy:
  1) zmienił tytuł ustawy zmieniającej,
  2) doprecyzował brzmienie proponowanego zapisu art. 7 ust. 1e-1g,
  3) dodał nowe brzmienie art. 94a ust. 6 pkt 1,
  4) uchylił propozycje zmian w ustawie o cudzoziemcach.
   
  NAJWAŻNIEJSZE Z PROPONOWANYCH ZMIAN:
  1. Wprowadzenie asystenta.
  Dyrektor szkoły podstawowej, w tym specjalnej i integracyjnej, będzie mógł zatrudnić asystenta:
  1) nauczyciela lub osoby nie będącej nauczycielem (zatrudnionej za zgodą kuratora oświaty) prowadzących zajęcia w klasach I-III, 
  2) wychowawcy świetlicy. 
  Do zadań asystenta będzie należeć wspieranie:
  1) nauczyciela lub osoby nie będącej nauczycielem (zatrudnionej za zgodą kuratora oświaty), prowadzących zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze,
  2) wychowawcy świetlicy. 
  UWAGA:
  Asystent ma wykonywać zadania wyłącznie pod kierunkiem nauczyciela, lub osoby nie będącej nauczycielem (zatrudnionej za zgodą kuratora oświaty) oraz wychowawcy świetlicy.
  Asystent będzie musiał posiadać wykształcenie co najmniej na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej oraz przygotowanie pedagogiczne. Asystenta dyrektor szkoły będzie zatrudniał na zasadach określonych w Kodeksie pracy, z tym że wynagrodzenie będzie ustalone jako nie wyższe niż przewidziane dla nauczyciela dyplomowanego oraz zastosuje się przepisy dotyczące tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć edukacyjnych nauczycieli.
  Dyrektor szkoły asystentowi nie będzie mógł powierzyć zadań określonych dla nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej zatrudnianych dodatkowo w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego oraz współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
  2. Wcześniejsze przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej.
  Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej będzie podejmował dyrektor szkoły na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej ale także niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej (wpisanej do ewidencji powiatowej i zatrudniającej pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych).
  UWAGA
  Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej na rok szkolny 2014/2015 będzie podejmować dyrektor szkoły na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Dziecko, które zostanie wcześniej przyjęte do szkoły podstawowej, będzie zwolnione z rocznego obowiązku przedszkolnego.
  3. Odroczenie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego.
  Dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, a w przypadku gdy dziecko zostało przyjęte do szkoły podstawowej innej niż publiczna szkoła podstawowa, w obwodzie której mieszka, także dyrektor szkoły podstawowej, do której zostało przyjęte dziecko, na wniosek rodziców, będzie mógł odroczyć spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego.
  Wniosek będzie trzeba złożyć w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. Odroczenie będzie dotyczyć roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć lub już rozpoczęło spełnianie obowiązku szkolnego.
  Do wniosku rodzice będą musieli dołączyć opinię, z której będzie wynikać potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
  Dziecko, któremu zostanie odroczone spełnianie obowiązku szkolnego, będzie kontynuować przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego, a dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone, z których jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, także w ośrodku umożliwiającym dzieciom i młodzieży realizację odpowiednio rocznego obowiązku przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Powyższe będzie dotyczyć także dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, a wniosek będzie mógł być złożony także w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.
  UWAGA
  W latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 dziecko, któremu zostanie odroczone spełnianie obowiązku szkolnego, będzie kontynuowało przygotowanie przedszkolne także w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej. 
  W latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 do odroczenia spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci urodzone w roku odpowiednio 2007 i 2008, które powinny rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 7 lat, będzie się stosowało przepisy w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.
  W latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 do odroczenia spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci urodzone w roku odpowiednio 2007 i 2008, które powinny rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 7 lat, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, będzie się stosowało przepisy obowiązujące przed dniem 1 września 2014 r. 
  4. Zezwolenie o spełnianiu przez dziecko obowiązku poza szkołą.
  Zezwolenie o spełnianiu przez dziecko obowiązku poza szkołą będzie mogło być wydane przed rozpoczęciem roku szkolnego albo w trakcie roku szkolnego.
  5. Świetlica oraz zajęcia świetlicowe w szkole podstawowej oraz szkole prowadzącej kształcenie specjalne (a także gimnazjum, jeśli występuje taka potrzeba).
  Wymienione szkoły będą obowiązane zapewnić zajęcia świetlicowe dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na:
  1) czas pracy rodziców – na wniosek rodziców;
  2) organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole.
  Na zajęciach świetlicowych w tych szkołach pod opieką jednego nauczyciela nie będzie mogło pozostawać więcej niż 25 uczniów. W przypadku szkół specjalnych, integracyjnych oraz oddziałów integracyjnych i specjalnych zorganizowanych w szkołach ogólnodostępnych liczba uczniów na zajęciach świetlicowych pozostających pod opieką jednego nauczyciela będzie odpowiadać liczbie uczniów wymaganej dla oddziału specjalnego lub integracyjnego, określonej w przepisach o ramowych statutach szkół.
  Świetlica ma zapewniać zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji. 
   
  Projekt 24 marca 2014
Czytaj wszystkie
Nadchodzące terminy
 • 23 kwietnia 2014
  Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum - część humanistyczna: a) w gimnazjach; b) w gimnazjach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym-termin dodatkowy. Termin prawdopodobny. Termin ustala dyrektor CKE
 • 24 kwietnia 2014
  Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum - część matematyczno-przyrodnicza: a) w gimnazjach; b) w gimnazjach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym - termin dodatkowy. Termin prawdopodobny. Termin ustala dyrektor CKE
 • 25 kwietnia 2014
  Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum - część z języka obcego nowożytnego: a) w gimnazjach; b) w gimnazjach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym - termin dodatkowy. Termin prawdopodobny. Termin ustala dyrektor CKE
 • 25 kwietnia 2014
  Odbiór i zabezpieczenie zbioru zestawu zadań egzaminacyjnych do przeprowadzenia części ustnej egzaminu z języków obcych nowożytnych – do dnia 25 kwietnia
 • 25 kwietnia 2014
  Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych)
Czytaj wszystkie
Komunikaty MEN
Czytaj wszystkie
Kmunikaty KOIndwidualne wsparcie dla dyrektorów placówek oświatowych

Czytaj wszystkie
Porady prawne
Czytaj wszystkie
Dokumentacja na życzenie

Systematycznie uzupełnieniamy dokumentację zawartą w portalu, uwzględniając potrzeby i sugestie użytkowników. W ostatnim czasie przygotowaliśmy

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
 • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
 • Porady i opinie ekspertów.
 • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
 • Bieżące informacje prasowe


Copyright 2013 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com